Mir se erdhe...Benvenuto...
ARBITALIA 
Shtpia e Arbreshve t Italis
La Casa degli Albanesi d' Italia  
 
ARBITALIA presenta
   Knda e poezis - Voglia di poesia

 

 

 ANTROPOLOGIA IRONICA DI UN TIPO ARBERESH

di Antonio Sassone

 

UNGIRNJOTI

 

Testo albrisht di un anonimo lungrese del XVIII secolo, tradotto liberamente e condiviso nel XXI da Antonio Sassone

 

I

 

Ungirnjoti  sht ksht i urt

sa nng diovasin fare gj,

aq diovasi shum

se ka koca i del shkum.        

Ture qar se do m t znj       

u shtu  ket nj lum    

e ati zu rrnj . 

            

Na qellin nd  Parrajsit e na l

e na l pijot me urts,                  

rroft aj sonja pokondr.

 

II

 

Kur nj Ungirnjot t'jep bs   

ahirna  sht e pnxn :          

nan jam  t'e kirss;               

t thot se t'jep nj shurbs,  

e t  mban pir piiu,        

rroft a zoti Patitu.

 

Kur do t'e rrmbe          

t'i ia  kucietin              

se fialin nng mban ,     

ikin e  vete  iasht              

mos ti ianje at asht.

 

Ndrron airin e veshin       

mos t t gjegjnj,              

nd' i ian nngjn.

 

III

 

Ungirnjoti - dhikiriani          

vete ati ku vete era               

e penjn nd bitht                  

ja v gilpra. 

 

Nd' ja thot nj bur          

ndrron mutit me sanxhr,  

nd'ja thot nj  grua ,     

u zbulua e u mbulua       

pir nj stikull krua.

 

'sht i bardh e 'sht i zi    

nng e shef a me s,                 

ma kat ja thot jatroj,                

e ndose k nj kullur i shtoj,    

mbiatu a kullurin  ndroj,           

e ka balkuni shkon ket prroi

 

IV

 

Ungirnjotin  ture qiar        

nng e dua pir kumbar.     

 

T'e ngrofin e t'e ftofin,                  

thot se t ngriti kur t'uli cofin.    

Nd'i thua se e bilia                  

duket e bukur si fijet dhrie   

A t rispndon  se e bilia            

ka kullurin nji  shapie. 

 

Kur shef njer i shndosht          

me nj dregiz e vikir ,                  

thot se duket                                 

gadhiuri Skarnuit.  

E d Tore Kolaruit                    

  nng sht e rem                      

se Ungirnjoti sht nga her i deim     

edh pa pier ver.

Ka ligj pir gjimst                   

e pir gjimst ka tort:                 

ps ungitnjoti  nd gusht,       

kur n'ka musht ,                      

bn pulluvinin nd shosht       

se t rritet dhria                       

e t shtridhinj rusht.  

Kur shtripofet dhria,             

vete ket kroi ,

shtridhin korronxez           

e ndukin uj.   

 

V

 

 Unghirnjioti kullumbrar                        

fiqt llajarin ture  ngar              

i llajarin shume mir     

sa nng i do  neminu nj ltir.   

 

 Kur vete Unghirnjoti                          

kaiatur ndir kopshtet                       

ia shkrefin pirkokavet e piekavet   

e vandofet si Shanand                            

ture thn se trastin nng ka vakand      

ma e ka piot me lpura          

me dujbotin t shkrfura.

 

Kaiaturj                               

e ka drurj,                             

Shin Xhjumiku                         

e ka fiku                                      

e ja bn ika ika                         

se kush shkon j thot bendhika

 

VI

 

U   jam ungirnjot,            

e me difiete  jam pjiot,        

pa qiar shtie lot                  

mos t bnj luc at cop pirsut . 

 

VII

 

U  nng e d kush ka ligj,    

nd'sht nj fermnjot,             

nj firmoziot o ungirnjot, 

kur nga nj thot                    

se ietri ka bithin pjiot,         

nng ka buk e ha bot.   

A ' i nimroi mulliret    

e nga nji i masi bithin      

mund thonej sot               

kush e ka vakand ,            

t hulluar o pjiot,             

e kush ha bot . 

 

Kur  nata sht e zez               

gjith lopat duken t zez       

e kishe pitt se t pre           

t  sho t bardh nj vi .

Ket parkales  di shnjtra      

t'i t japijn  nj ikiz drit        

'j t burton  ku sht fermnjoti 

e ku nxitofet ioti :          

ket fiqt e Xokols               

ndir qiandat e Farnits         

o ket kullumbrary shpis ?   

 

VIII

 

Ungirnjoti pjiot me br          

laiti sfllackat me iatr,       

aq i laiti shum e mir              

sa t'helqi rushin t'pji latir    

 

 Mos thuaj piiuiar,     

pi m pak, i sesul rr        

e musht mos p,                  

nj mos te thom u si ndife: 

u krefe o nng u krefe ,      

startarose e mbife. 

 

IX

 

Kur ti shef Ungrin          

t shkilqein st                 

e t'rriten brt ;                   

t ngjaten si dega lisi     

se t  vargaris skutinat   

  lajte ndir lavinat.  

Ksht, pa fil hekuri ket ballkuni    

mund i  shutar  ket brt   

  t'u rritin ndir bllt        

e u hiptin  ket rt .

 

 Ungirnjoti ha e p           

ket taluri  vietir                      

o ket taluri r                           

ma nga her t' huar ka njer.

Fiala stessu thot ktn:                  

"Hngir"  "Ungir"vien me thn   

se Ungir hafet pa turres nd kushallt, 

se a  'i t'iep t'ha                 

ka shkruar "piiu" ndir ballt.  

 

Ungir ng'hami me pokondr ,    

rroft  zonja  Mallvaz.

 

X

 

Qio sht Ungra, ndrikulla ime,

pjiot me kndime,                      

me viershe e me vajtime,         

me lot e me pushtime.           

Qisha, Qielli e Grikpisa        

pir nj'Ungirnjot                      

jan si katoqe                           

pjiot me mboqe,                       

qielli e pisa jan t martuar,       

njeri e ietri, si thot fermnjoti,  

jan t shtulluar                       

ka tavullati,                               

ian mbuluar                              

ka katrati                                  

e jan te zbuluar ka vitiriati.  

 

Ungirnjotrat dalin e shefen, 

nxifen e zbardhen,           

nguqen e ndrrofen,         

njeri burtofet  e ietri thot u larisa, 

ghith nj herie del pop    

e thot  nan te stisa .          

O te stisin pa thn fare        

o te stisin ture qeshur,             

nd' ert me nj xinxul vete veshur.

 

 Ungirnjoti vete  veshur,       

vete veshur me putht         

rroft aj zonja rokar.

 

XI

 

Mua m'edh zeksi e fias si iot   

o gjth kishtert e  iets              

jan nj Ungirnjot? 

 

Atn kultonj                       

kur pnxonj                                 

sht se mutit Ungris m duket ar,    

se tata e mma ime                         

kur m burtuan jetin t par,   

m than seUngra,                

 ish si mbumbuqe:                

kur e ruan t bfet era e quqe. 

kur e nget                                    

bfe i mir si piret,          

 

Kur e p,                                

t duket nuse e r.   

Pas e ngave

t rrmben dridhma               

e vete be mos ng'u mbave.    

 

Kur e  p uit e sai                

t  duket vera e r,               

kur u defe ,                            

edh se nng u krefe,             

duke i bukur si kaziq       

e i holl si piqiq.

 

XII

 

Ungirnjoti si Shanandi:         

pa pijufur ket nj dujbot,          

vret di zogj me nj titarot.

 

Kur vete Ungir                       

e m  shofin shokt ,               

m'iapin klluqin nd kopt.   

M thon: rrokin edhe bre,   

ik sa m nj here,          

nxir  at br                     

me at livere,                  

se na bjn hj .               

Sosin kta fjal                 

Se t qeshmi si kuel.

 

Ki sht ungirnjoti .                  

Shef shurbiset t zeza              

kur i donei t bardha.               

Kur ka kalosh shortien e lig   

thot se t  ligat  ian ndrishe      

E t mirat nng jan  shurbs qishje.    

 Thot se lunxolet t vargarisur   

 ndir brit t'ime i bin hj         

se t harromi shortien e shkret 

e jetin  pijot me mut                 

me at kopr j jep               

kishtervet t but'.  

 

XIII

 

Donja se ungirnjoti             

c  pir mua sht ket jeta     

i veti shok virteta               

nng  mir kt fiala             

si drisa o gjmba ferri,      

ma si arzie mijala                 

e si viershe shtierri               

t  knduar ka nj kishter     

me nd glact pa  nj stikull ver  

e pa fuqi t' i thot bithshqerr            

njeriu   nng sht e shqerr,  

ma e qepur prapa me gilpr .

 

Me k e z                                             

kur shurbiset t shtrmbur ven?         

Ng'e z me t parin ke pirpara      

e z me t parin njef m shum      

e z me shokun ri m mir           

e z me gruan e me t t bir.      

 

XIV

 

Ungirnjoti sht si Kokolla,         

zoti mieshtir post-kursore           

enerxhjis fotovollltore:                

kur bn vap                                            

poen iasht v ka dera                      

se t ngrofinj uit ket ikllatera,  

se t sparanjonj prush ket ziarri   

ngulin diellin ket furri ;  

kur bn thtim,                                  

se t mos grisinj shum gobae     

bine i jep oft nj  mae ;

kur shkanon  brum me miellit,        

zen  shtridhlat me ziarrt e  diellit. 

 

E ture prisur t ngrofet uit                 

shtie kt kndime ndir talurt:        

"elu elu piikaleza                       

njera t  vinj hleza,                      

hleza nng edh                           

e piikaleza ng'u el"  

 

Kemi at Kokollin ton                 

shum gobae sparanjon.         

Kuj ja l e kuj ja more           

zotin mieshtrin post-kursore.     

At tri poe   kish ndir duar      

ket drite e diellit vate i nxuar,      

i nxuar t ngrofur e pa umtat.     

Rroft aj zonja stilolat                  

me nj bukunot e pipitat.          

 

Ishin poe e j m gj        

si  penxonje ti do t anje gj .   

 

XV

 

E se t furnomi me ligr      

e t lmi at pokondr            

kemi gjth ndir br ,        

kndomi mbiatu ksht :     

Rroft  musht e r                  

c p me d  v.                      

Rroft  musht e vietir             

'i t nxier dierst c  k

e bine duke njetir.                 

Rroft vera e bardh,             

rroft vera e kuq                   

pifen me nj dardh          

e piekur ket nj snduq

 

Rroft musht e Gaucevet          

c'i nxier hjen edh revet.     

Rroft  musht  e dhrs               

nd bitht ja v edh jatrs.  

Rroft  aj musht                      

  shket ket grika                 

si mielli nd' shosht.                  

Mos roft  jetra  musht             

  bine smure nd  gusht        

e bine vdes                              

di irrosi nd est.

 

XVI

 

Roke pokondr                

'i t sellin kta poiz !     

Kt  rrime jan si iot       

jan si pika nxallanti          

e si cungaz muti.                

 

Ka illenishti "fos,fots", viershe, ecni qfeni   

ndir vesht atij   ju gjegjn ,                       

i japshit har,                                               

i nxiershit  di r                                          

e lesht nd' bitht i qepshit me p,              

ksht mbsofet mos diovasinj m.  

ps ungirnjotrat                                       

diovasjin gjith  me bith                        

(nd bitht   diovasjin)                     

e u, me kt t shkruar,                       

jam i pari 'i ndif                             

ture  dhn karkiqe                               

t j diovasjin me bith.  

 

Lule lile spermitile                

Vorvol e portog                  

Ket shkept e ket gjmon      

Zmra ime sheriton.

 

IL LUNGRESE

 

Testo albrisht di un anonimo lungrese del XVIII secolo, tradotto liberamente e condiviso nel XXI da Antonio Sassone

 

I

 

Il lungrese  cos sapiente

da non voler pi legger niente,

ha letto talmente tanto

che il suo cervel trabocca schiuma.

Nell'arsura di sapere

in un fiume di pianto s' immerso a bere

mettendovi radici per non cadere.

 

Ci porta nell'Eden e li ci lascia,       

ci lascia con sapienza natia

Evviva signora ipocondria

            

II

Un lungrese che assume un impegno

pensa svelto a farti degno

della legge del suo regno:

ti promette qualcosa

e ti inganna a iosa,

Evviva signora kakzoza.

 

Quando cerchi di afferrarlo

per rompergli il collo

perch non sta ai patti,

se la da a gambe

per conservare le ossa integre.

 

 Cambia aria e perfino l'orecchio

per non ascoltarti,

quando lo infastidisci.

               

III

 

Il lungrese  - banderuola

porta al vento la sua suola

e infila se stesso

nella cruna di gesso.

 

Se qualcuno gli decanta un'impresa

scambia la vendita con la spesa

se qualcun altro gliene decanta un'altra

si scopre e si ricopre

per una goccia d'acqua.

 

 Il bianco e il nero egli non distingue

con i suoi stessi occhi

ma con gli occhi dell'oculista

e se costui gli aggiunge un colore,

cambia potere la sua vista

e nel burrone lo getta dal belvedere.

IV

 

Il lungrese gran piagnone

un compare che indispone.

 

Te lo scalda e te lo raffredda,

ti sveste e dice di averti vestito.

Se rivolgi un complimento alla figlia

e la dici bella come una foglia di vite

egli replica che  la figlia

ha il colore del ramarro.

 

 Se vede qualcuno in buona salute

ma con un piccolo neo,

dice che come un asino

morto di fatica e pieno di piaghe.

Ben lo sa Tore Kolarucit

non adusa a parlare al vento

che il Lungrese sempre su di giri,

anche senza carburante e a motore spento.

Per met ha ragione

e per met torto:

ad agosto

quando il lungrese senza mosto

semina l'uva in  luogo nascosto

per far crescere  la vite

e poi spremerla nel mosto.

Quando la vite diventa sterile

ricorre ad una sorgente

vi spreme sopra il frutto del gelso

e succhia l'acqua colorata di rosso rubino

 

V

 

Il lungrese fichittaro

rammollisce ogni frutto,

lo rammollisce tutto intero e lo mostra brutto

perfino allo straniero

 

Il lungrese cacciator

per orti va a sparar

a pesche ed albicocche;

va il suo valor vantando

al pari di Scianando

e la bisaccia colma di frutta rubata

dice che selvaggina col fucil cacciata.

 

Il cacciator

ce l'ha di legno

San Gianmico

ce l'ha di fico

gliel'han tagliato in mille pezzi

e chiunque passa loda gli attrezzi

VI

 

Anch'io come lungrese

quanto a difetti, non bado a spese

e verso lacrime all'asciutto

per non bagnar le fette di prosciutto.

  

VI

 

Non so chi abbia ragione,

se sia uno di Firmo

di Acquaformosa o di Lungro,

quando ciascuno dice

che l'altro  pingue di sedere,

senza  pane e mangia terra

Colui che ha contato i mulini

e ha preso le misure delle natiche

a ciascuno, potrebbe dire

chi ha il culo magro

snello o grasso,

chi la pancia vuota e  mangia terra.

 

Nella notte nera

tutte le vacche sembrano nere;

per quanto lunga sia la tua attesa

non vedrai mai il bianco di un vitello bianco.

Dovrai implorare pi santi

perch ti concedano un po di luce

che ti permetta di conoscere l'identit

di uno di Firmo  e di sapere  dove germoglia 

la stupidit, se tra i fichi di Zoccola

tra le piante di Farnita

o tra i frutti primaticci di casa tua.

VIII

 

Il lungrese ramificato

con il farmaco  lo ha lavato

lo ha lavato cos bene

che nessuno si da  pene.

 

Cerca di non raccontare baggianate

bevi di meno, sii sobrio,

lascia stare il mosto,

diversamente ti dico cosa ti accadr:

qualsiasi cosa tu faccia

cadrai tramortito e ti paralizzerai.

 

IX

 

Quando vedi Lungro

ti brillano gli occhi

e ti crescono le corna;

ti si irradiano come rami di quercia

per consentirti di stendere  i panni

freschi del bucato fatto nei rigagnoli di pioggia.

Privo come sei di stenditoio

sul tuo balcone, puoi asciugarli sulle corna

ramificatesi sulla tua fronte

ed elevatesi fino a raggiungere le nuvole.

 

Il lungrese mangia e beve

nel piatto  usato

o nel piatto nuovo

ma sempre preso in prestito da altri.

Lo dice il nome stesso:

"Ha mangiato" "a Lungro"

"si mangia a sbaffo"

sono sinonimi,  se chi ti ospita

ha scritto in fronte "fesso"

A Lungro si mangia con allegria,

evviva signora  Malvasia

 

X

 

Questa Lungro, comare mia,

risuona di  inni,

di canti funebri e di stornelli ,

brilla di lacrime e di sputi

Chiesa, Cielo e "Bocca dell'Inferno"

per il lungrese

sono come bettole

luoghi di fandonie,

il cielo si confonde con l'inferno

l'uno e l'altro, per dirla in gergo

 "firmociotico", sono scaraventati

dal solaio,

sono nascosti  

in soffitta

e sono esposti in vetrina

 

I lungresi si mostrano e si nascondono

si colorano a volte di nero e a volte di bianco

altre volte di rosso, cambiano di continuo,

uno appare e l'altro scompare

e poi di nuovo, improvvisamente riappare

e ti dice:  ora s che te l'ho "assettimato" meno uno.

Sia che te lo "assettimi" a tua insaputa,

sia che lo assesti ridendo a conti pari,

porta sempre uno straccio di maschera sui fari.

Il lungrese va vestito,

va vestito con lardo in faccia

evviva signora la porcaccia

 

XI

 

Ho perso il buon senso

e a vanvera  parlo

o tutti al mondo del lungrese hanno il tarlo?

 

 Ci che riaffiora alla mia memoria,

quando ci penso,

  che il piombo di Lungro mi  sembra oro,

poich mio padre e mia madre

mostrandomi il mondo per la prima volta,

mi hanno detto che Lungro

era come una fanciulla in fiore:

quando la guardi  diventi rosso in viso,

appena la sfiori,

diventi buono e profumato come un arancia.

 

Se la ammiri,

ti sembra una sposa novella.

Dopo che l'hai toccata

ti assale un tremore

che minaccia di farti crollare, se non ti reggi.

Quando bevi la sua acqua,

ti sembra vino novello,

quando ne sei ebbro,

anche se  sei scapigliato,

sembri ben pettinato come un capretto

e snello come lo stelo di un filo d'erba.

 

XII

 

Il Lungrese uno Scianando:

senza zolfo nel fucile

caccia  uccelli col badile

 

 Quando torno a Lungro

e mi vedono gli amici

mi offrono il goccetto nella coppa

e mi dicono:che ciazetadueo sei venuto a fare,

vedi d'andartene al pi presto,

liberaci da quelle tue corna - stenditoio

con  le lenzuola appese:

ci fanno ombra.

Bastano queste parole

per farci nitrire di risate.

 

Il lungrese fatto cos.

Dipinge nere le cose

quando le vorrebbe bianche.

Quando vede su di s la iella

dice che la mala sorte altrove

e che la buona non si trova in luogo sacro.

 Dice che le lenzuola stese sulle mie corna

gli fanno ombra

per  farci dimenticare la sorte avversa

e il mondo intero cosparso di merda

elargita in premio

agli uomini giusti e buoni.

 

XIII

 

Vorrei che il lungrese,

per me  nel mondo

uno dei pochi amici veri,

non percepisse queste parole

come spine  di rovi,

ma come miele di ape

e come belato di agnello

emesso da un uomo sobrio,

senza un goccio di vino nel gargarozzo

e che per celia chiama "principe del foro a straccio"

colui che al retro-tribunal sopporta spago,

e offre il sud cucito con filo ed ago .

 

 Con chi ti sfoghi

quando tutto ti va storto?

Non con il primo che incontri

ma  con chi conosci meglio

con il tuo pi caro amico,

con tua moglie e con tuo figlio.

XIV

 

Il Lungrese  ha in Kokolla

il maestro post-cursore

dell'energia fotovoltaica:

quando l'aria   assolata e in calura

la mignatta  sul davanzale espone

per scaldare al sol l'acqua di pastura,

e per risparmiar legna al fuoco

fa entrare il sol nel forno non per gioco.

Quando l'aria  porta il gelo,

per consumare poca legna

si ripara al caldo alito del gatto;

dopo aver impastato la farina,

le papardelle al calor del sole abbina.

 

Nella lunga attesa che l'acqua si riscaldi

sul piatto scioglie l'inno ai pasti caldi:

 " Fuoco del sol, fuochino fuocherello,

esci fuori senza ombrello,

lascia l'ombra nel bordello

e appicca il fuoco al mio bidello."

 

Oh qual Kokolla abbiamo noi 

che molta legna lascia al poi!

Chi ce l'ha nel megastore

il maestro post-cursore ?

In mani sue le tre mignatte

dal sol son state tratte ,

sono tratte calde e ben asciutte

a celebrar la Coratella

con Signora la Grispella.

 

Eran tre mignatte con la "a" e non altro di diverso

contro chi ha il pensier perverso.

 

XV

 

E per finire in allegria

e liberarci dalla melanconia

che ci pervade fino alle corna

cantiamo questa storna :

Evviva il vino nuovo

che bevi mangiando un uovo.

Evviva il vino vecchio

che i sudori ti deterge

e  ti fa cambiare specchio.

Evviva il vino bianco,

evviva il vino rosso

che bevi con la pera

matura  in primavera

 

 Evviva il vin di Gauzei

che libera dalle nubi la fronte degli dei.

Evviva il vin di vite

che sognar ti fa le lune d'Afrodite.

Evviva quel vino

che scivola nella gola

come farina che vola.

Accidenti a quell'altro vino

che ammalar ti fa d' agosto,

di cirrosi ti fa morire,

seduto in quel posto

 

XVI

 

"Fotuta" melanconia,

 illuminata da queste strofe!

Son rime  ronfanti come scrofe,

sono  tic maniacali,

e merletti perianali.

 

Dal greco "fos, fots", versi, andate a farvi "fotere"

nelle orecchie di chi vi ascolta,

possiate procurargli allegria,

possiate fugare le nuvole dal suo cielo

e cucire i peli del suo mulo con la "c",

affinch smetta di leggere cos,

poich, come   noto, i lungresi

leggono tutti col mulo

(col mulo che leggono)

ed io, con questi scritti,

sono il primo a farli fritti

offrendo la pastura  

per rendere il mulo compagno di lettura.

 

 Cocci di cristallo e fiori di mirtillo

portan gioia al mandrillo.

Tuoni fulmini e saette

fan vibrar pure le tette.

Ngka dita bon dit

atyhina te a shkaghn

I dhllure e me gjum

Gjindri se bon dit

Se bon dit te hora jim.

Gjumi ka shka

Si nata o josset mbronda detit

Nani jom vet si kyk

Njy kyk y fi te ghafii prapa deres.

Dhe nj o zhgjua

Njy gkra

Ve spisin mbronda dakut

Njy bur

Ndzar gharirin e i v mbastin

Njy gjell

Kindon allugharghu(2)e pra te na.

Kjagha bhet e kukje

Kka marina deti zhe zhirh

Nan o bon dit

O bon dit te hora jim...

Ka rron daghi te a shkaghn

Ma a shkaghn o nteri i mbrazhyt!

Ogni giorno fa giorno

Da allora in quel gradino

stanco ed assonnato

aspetto che si faccia giorno

Che si faccia giorno nel mio paese.

Il sonno passato

come la notte si sciolta nel mare

adesso sono solo come un cane

Un cane che dorme nel pianerottolo dietro la porta

qualcuno si svegliato

una donna

mette la colazione nel tascapane

un uomo

porta fuori lasino e gli mette il basto

un gallo

canta prima lontano e poi vicino.

il cielo si fa rosso

dalla marina il mare prende fuoco

adesso fatto giorno

fatto giorno nel mio paese...

arrivato il sole in quel gradino

ma quel gradino sempre vuoto!

 

priru / torna

 

Inviateci le vostre opere (poesie, fotografie artistiche... ...)
Le pi belle e valide verranno pubblicate in questo spazio dedicato
alla letteratura e all'arte contemporanee arbreshe.
 

 

ASSOCIZIONE CULTURALE ARBITALIA
VIA DOMENICO MAURO 80
87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)